Prekė sėkmingai įdėta į krepšelį

PVC antistatinis valiklis Cosmofen 20 1000ml

AVLCOS20

10,25 €   8,47 € be PVM
10,25 €   |  8,47 € be PVM

Produkto aprašymas

Antistatinis PVC valiklis, skirtas langų rėmų, PVC plokščių ir profilių, dirbtinių medžiagų valymui. Taip pat tinka klijų likučių, apsauginės plėvelės valymui.

Talpa: 1000 ml 

Pavojinga!  Vengti tiesioginio kontakto su oda ir akimis. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. H225 Labai degus. H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali būti mirtinas. H315 Dirgina odą. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H410 Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikį poveikį. P210 Laikyti toliau nuo šilumos, liepsnos, nerūkyti. P261 Stengtis neįkvėpti. P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P280 Mūvėti apsaugines pirštines, drabužius, naudoti akių/veido apsaugos priemones. P301+P310+P312 Prarijus ar pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą tel. +37052362052 arba kreiptis į gydytoją. P331 neskatinti vėmimo. P303+P361+P353 Patekus ant odos ar plaukų, nedelsiant nuvilkti užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu. P403+P233 sandariai uždarytą talpą laikyti gerai vėdinamoje patalpoje. Galiojimo laikas nurodytas ant pakuotės.