Prekė sėkmingai įdėta į krepšelį

Stiprus PVC valiklis Cosmofen 10 CL-300.120, 1000ml

AVLCOS10

11,00 €   9,09 € be PVM
11,00 €   |  9,09 € be PVM

Produkto aprašymas

Lengvai tirpdanti PVC plokščių ir profilių valymo priemonė. Puikiai valo stiprius teršalus, alyvą, gumą, klijus.

Talpa: 1000 ml 

Pavojinga!  Vengti tiesioginio kontakto su oda ir akimis. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. H225 Labai degus. H315 Dirgina odą. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. P210 Laikyti toliau nuo šilumos, liepsnos, nerūkyti. P280 Mūvėti apsaugines pirštines, drabužius, naudoti akių/veido apsaugos priemones. P305+P351+P338 Patekus į akis, plauti vandeniu (išėmus lęšius) bent kelias minutes. P312 Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą tel. +37052362052 arbą kreiptis į gydytoją. P403+P233 sandariai uždarytą talpą laikyti gerai vėdinamoje patalpoje. EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiuvimą ar skilinėjimą. Galiojimo laikas nurodytas ant pakuotės.