Prekė sėkmingai įdėta į krepšelį

Stiprus valiklis Cosmofen 5 PVC CL-300.110, 1000ml

AVLCOS05

11,25 €   9,30 € be PVM
11,25 €   |  9,30 € be PVM

Produkto aprašymas

Polirolis, skirtas poliruoti PVC paviršiuose atsiradusiems įbrėžimams ir defektams.

1000 ml metaliniuose buteliukuose.

Pavojinga!  Vengti tiesioginio kontakto su oda ir akimis. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. H225 Labai degus. H315 Dirgina odą. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. P210 Laikyti toliau nuo šilumos, liepsnos, nerūkyti. P280 Mūvėti apsaugines pirštines, drabužius, naudoti akių/veido apsaugos priemones. P305+P351+P338 Patekus į akis, plauti vandeniu (išėmus lęšius) bent kelias minutes. P312 Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą tel. +37052362052 arbą kreiptis į gydytoją. P403+P233 sandariai uždarytą talpą laikyti gerai vėdinamoje patalpoje. EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiuvimą ar skilinėjimą. Galiojimo laikas nurodytas ant pakuotės.