Prekė sėkmingai įdėta į krepšelį

Valiklis aerozolinis citrusinis 400 ml

AVLCITRUSINIS

12,50 €   10,33 € be PVM
12,50 €   |  10,33 € be PVM

Produkto aprašymas

Citrusinis STC klijų valiklis su natūraliais aktyviaisiais reagentais, malonaus kvapo. Tirpina ir pašalina: klijų, etikečių ir aerozolinių dažų, tepalo, riebalų, dervos, veltinio, šviežių PU likučius. Skirtas valyti nesugeriantiems ir nejautriems paviršiams.

Dėmesio: plastikiniams automobilių žibintams ir spec. plastikams naudoti atsargiai (netinka PS plastikui). Saugoti akis ir odą, neįkvėpti garų.

Naudojimas: užpurkšti ant valomo paviršiaus ir trumpam palikti. Nuvalyti švariu audiniu. Jei reikia pakartoti. Prieš naudojimą rekomenduojama pabandyti mažai matomose vietose.

  • Tirpumas vandenyje/Susimaišymas su vandeniu: netirpsta vandenyje
  • Spalva: gelsva
  • Talpa: 400 ml

PAVOJINGA! H222 Ypatingai degus aerozolis. H229 Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. H315 Dirgina odą. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H411 Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. P102 Saugoti nuo vaikų. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus uždegimo šaltinius. P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekio muilo ir vandens. P304+P340 ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą, jam būtina ramybė ir padėtis leidžianti lengvai kvėpuoti. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius jeigu jie yra ir jeigu lengvai tai galima padaryti. Toliau plauti akis. P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 laipsnių temperatūroje. P501 išmesti tūrinį / talpyklą pagal vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius reikalavimus.