Prekė sėkmingai įdėta į krepšelį

Klijai Cosmofen PMMA SL-650.120 skaidrūs, 180 g

AKLCOPMMA201

8,75 €   7,23 € be PVM
8,75 €   |  7,23 € be PVM

Produkto aprašymas

Skaidrūs PMA klijai skirti akrilo (organinio) stiklo, polistirolio, SBC, CAB, PVC -U, ABS medžiagoms klijuoti. Geras atsparumas temperatūrai nuo -30 iki +35 laipsnių celsijaus, atsparūs UV spinduliams.

  • Talpa: 180 g;
  • Pirminis sukibimas: 2-4 min;
  • Sustingimo laikas: 24 h.

Pavojinga!  Vengti tiesioginio kontakto su oda ir akimis. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. H225 Labai degus. H315 Dirgina odą. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. P210 Laikyti toliau nuo šilumos, liepsnos, nerūkyti. P280 Mūvėti apsaugines pirštines, drabužius, naudoti akių/veido apsaugos priemones.  P304+P340 Įkvėpus, išnešti nukentėjusįjį į gryną orą, būtina patogi padėtis laisvai kvėpuoti. P305+P351+P338 Patekus į akis, plauti vandeniu (išėmus lęšius) bent kelias minutes. P303+P361+P353 Patekus ant odos ar plaukų, nedelsiant nuvilkti užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu. P312 Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą tel. +37052362052 arbą kreiptis į gydytoją. EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiuvimą ar skilinėjimą. EUH208 Sudėtyje yra n-butilmetakrilatas, metilmetakrilatas. Gali sukelti alerginę reakciją.