Prekė sėkmingai įdėta į krepšelį
SOTT 660-GC101 Glass Cleaner langų valymo skystis 1000ml

SOTT 660-GC101 Glass Cleaner langų valymo skystis 1000ml

O11135K

10,65 €   8,80 € be PVM
10,65 €   |  8,80 € be PVM

Produkto aprašymas

SOTT Glass Cleaner langų valymo skystis skirtas valyti didelius stiklo plotus. Nekenksmingas, gaivaus ir malonaus kvapo, greitai džiūstantis valiklis itin efektyviai nuvalo ir nuriebalina paviršius, nepalieka ruoželių. Puikiai tinka paruošti paviršius prieš plėvelės klijavimą.

Tinka valyti didelius vitrininius langus, stiklinius stalus ir duris, akrilą, polikarbonatą bei paviršius padengtus akriliniai dažais.

Pavojinga! H225 Labai degūs skystis ir garai. H302 Kenksminga prarijus.H312 Kenksminga susilietus su oda.H315 Dirgina odą. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.H332 Kenksminga įkvėpus. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P301 + P310 PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ +37052362052/kreiptis į gydytoją. P304 + P340 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. P370 + P378 Gaisro atveju: gesinimui naudoti vandens dulksną, CO2, gesinimo miltelius, smėlį, putas. P403 + P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpą laikyti sandariai uždarytą. EUH208 Sudėtyje yra2-butoksietanolio 9111-76-2). Gali sukelti alerginę reakciją.
Galiojimo laikas neterminuotas, jei sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +25°C.

Savybės

  • Tūris: 1 l