Prekė sėkmingai įdėta į krepšelį
SOTT Surface Cleaner II valiklis 1l

SOTT Surface Cleaner II valiklis 1l

O1111K

16,34 €   13,50 € be PVM
16,34 €   |  13,50 € be PVM

Produkto aprašymas

SOTT Surface Cleaner-II yra itin efektyvus valiklis, greitai pašalinantis nešvarumus ir riebalus tuo pačiu metu. Paviršiaus valiklis greitai veikdamas suminkština ir nuvalo nešvarumus,  todėl belieka juos pašalinti sausa šluoste.  Nepalieka ruoželių ar nešvarumų likučių.

Pavojinga! H225 Labai degūs skystis ir garai. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P301 + P330 + P331 PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.P304 + P340 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ +37052362052, kreiptis į gydytoją. P370 + P378 Gaisro atveju: gesinimui naudoti vandens dulksną, CO2, gesinimo miltelius, smėlį, putas. EUH208 Sudėtyje yra (R)-p-menta-1 8-dieno d-limonenas. Gali sukelti alerginę reakciją. P403 + P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
Galiojimo laikas neterminuotas, jei sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +25°C.

 

Savybės

  • Tūris: 1 l