Prekė sėkmingai įdėta į krepšelį
iSEE2 valiklis 1l

iSEE2 valiklis 1l

O1116K

11,50 €   9,50 € be PVM
11,50 €   |  9,50 € be PVM

Produkto aprašymas

Kwik n Klean yra didelio efektyvumo riebalų šalinimo priemonė, skirta paviršių valymui. Šis universalus valymo skystis neturi spalvos bei kvapo. Vandens pagrindu pagaminta formulė yra neabrazyvinė ir švariai nuplaunama be likutinių dėmių.

Kwik n Klean sukurtas pašalinti riebalus, alyvą, vašką, lengvą silikoną, susikaupusius nešvarumus nuo paviršiaus. Šis profesionalus valiklis dažnai naudojamas klijuojant lipnias plėveles, nes valymo priemonė padidina paviršiaus sukibimą su plėvele.

Valiklis gali būti naudojamas langų, transporto priemonių, grindų, kilimų, stalų, sienų, baldų valymui.

Pavojinga! H225 Labai degūs skystis ir garai.H312 Kenksminga susilietus su oda. H315 Dirgina odą. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H332 Kenksminga įkvėpus. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P301 + P330 + P331 PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.P304 + P340 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ +37052362052, kreiptis į gydytoją. P370 + P378 Gaisro atveju: gesinimui naudoti vandens dulksną, CO2, gesinimo miltelius. EUH208 Sudėtyje yra methylisothiazolinono. Gali sukelti alerginę reakciją. P403 + P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
Galiojimo laikas neterminuotas, jei sandėliavimo temperatūra nuo +10°C iki +30°C.

Savybės

  • Tūris: 1 l