Prekė sėkmingai įdėta į krepšelį
SOTT Right-Off klijų valiklis 1l

SOTT Right-Off klijų valiklis 1l

O1112K

25,41 €   21,00 € be PVM
25,41 €   |  21,00 € be PVM

Produkto aprašymas

Klijų valiklis „Right-Off“ pašalina ne tik klijų likučius nuo lipnios plėvelės ir langų plėvelės greičiau nei per 2 minutes, bet ir nuo kilimų, apmušalų ir plastiko, kietų putų dervą, riebalus, kramtomąją gumą ir kt. PH neutralus, nekenksmingas ir nėra klasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga. Tinka naudoti visų tipų plėvelėms. Nekenksmingas visiems pagrindams.

Naudojimo instrukcija:

  • Užpurškite „Right-Off“ ant paviršiaus ir palaukite 60–90 sekundžių;
  • Naudodami grandiklį, nubraukite susidariusias likučius į vieną vietą;
  • Surinkite likučius naudodami poliravimo popierių. Kartokite procedūrą, kol pašalinsite visus klijų likučius. Jei reikia, dar papildomai užpurškite „Right-Off“;
  • Nuriebinkite paviršių ir kruopščiai nuvalykite švaria šluoste.

Pavojinga! H225 Labai degūs skystis ir garai. H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P301 + P330 + P331 PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. P304 + P340 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ +37052362052, kreiptis į gydytoją. P370 + P378 Gaisro atveju: gesinimui naudoti vandens dulksną, CO2, gesinimo miltelius, smėlį, putas. EUH208 Sudėtyje yra naftos distiliatų. Gali sukelti alerginę reakciją. P403 + P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
Galiojimo laikas neterminuotas, jei sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +25°C.

 

Savybės

  • Tūris: 1 l