Prekė sėkmingai įdėta į krepšelį
SOTT Right-On Spray klijavimo skystis 1l

SOTT Right-On Spray klijavimo skystis 1l

O1113K

13,31 €   11,00 € be PVM
13,31 €   |  11,00 € be PVM

Produkto aprašymas

Puikus sprendimas greitai ir be pastangų klijuoti lipnias plėveles, kad nesusidarytų oro burbuliukai. „Right-On“ leidžia lengvai pakeisti plėvelės padėtį. Skystis atitinka visus muilo ir vandens privalumus, tačiau veikia geriau ir greičiau. Užpurkškite pagrindą ir lipnų plėvelės sluoksnį, uždėkite plėvelę ir be vargo išstumdykite skystį iš po plėvelės. „Right-On“ neturi įtakos plėvelės lipniam sluoksniui. Tinka naudoti su visų tipų plėvelėmis, kurių klijai yra solventiniai poliakrilato.

Pavojinga! H225 Labai degūs skystis ir garai. H311 Toksiška susilietus su oda. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą . P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P301 + P330 + P331 PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. P304 + P340 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ +37052362052, kreiptis į gydytoją. P370 + P378 Gaisro atveju: gesinimui naudoti vandens dulksną, CO2, gesinimo miltelius, smėlį, putas. EUH208 Sudėtyje yra etanolio, metanolio, acetono ir dietilo ftalato. Gali sukelti alerginę reakciją. P403 + P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
Galiojimo laikas neterminuotas, jei sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +25°C.

 

Savybės

  • Tūris: 1 l