Prekė sėkmingai įdėta į krepšelį

ORAFOL klijavimo skystis 1l

O1102K

17,79 €   14,70 € be PVM
17,79 €   |  14,70 € be PVM

Produkto aprašymas

ORAFOL gelis palengvina lipnių grafinių plėvelių uždėjimą, kurioms reikalingas šlapias klijavimas. Jis nenuteka, nelaša atliekant vertikalius arba virš galvos darbus. Per greitai neišdžiūsta ir išdžiūvęs  nepalieka dėmių. Gelį galima skiesti distiliuotu vandeniu.

Naudojimo instrukcija:

  • Užpurkškite arba užtepkite gelio ant paviršiaus ir įsitikinkite, kad visas paviršius yra padengtas. Tolygiai paskirstykite gelį kad būtų lengviau valdyti. Gelį galima purkšti arba tepti ir ant plėvelės klijų;
  • Uždėkite plėvelę ant paviršiaus ir užpurkškite, užtepkite šiek tiek gelio ant plėvelės. Tai padidina slydimo savybes;
  • Išspauskite gelį iš po plėvelės su mentele, nuo vidurio į šonus su dideliais persidengimais. Neleiskite geliui išdžiūti kol nebaigtas darbas;
  • Kai plėvelė visiškai užklijuota, perteklinį gelį galima lengvai pašalinti vandeniu arba šluoste.

Pavojinga! H225 Labai degūs skystis ir garai. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.P243 Imtis veiksmų statinei iškrovai išvengti. P261 Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P301 + P310 PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ +37052362052/kreiptis į gydytoją. P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. P304 + P340 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. P403 + P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į įteisintą atliekų šalinimo įmonę.
Galiojimo laikas neterminuotas, jei sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +25°C.

Savybės

  • Tūris: 1 l