Prekė sėkmingai įdėta į krepšelį
SOTT 660-T800 Industrial Cleaner industrinis valymo skystis 1000ml

SOTT 660-T800 Industrial Cleaner industrinis valymo skystis 1000ml

O11134K

13,92 €   11,50 € be PVM
13,92 €   |  11,50 € be PVM

Produkto aprašymas

Unikalus produktas, skirtas naudoti metalo gamybos, automobilių ir reklamos pramonėje. Plačiai naudojamas metalo gamybos pramonėje riebalų šalinimui prieš chromavimą arba cinkavimą. Valiklis pašalina automobilių importuotojo vašką, parafiną, tepalus, silikoną ir kt. Tiesiog užtepkite, palaukite kelias minutes, o tada nuvalykite sausa medvilnine šluoste ir paviršius pilnai yra nuriebalintas.

Pavojinga! H226 degūs skystis ir garai. H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.H312 Kenksminga susilietus su oda. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.H332 Kenksminga įkvėpus. H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P301 + P310 PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ  +37052362052/kreiptis į gydytoją. P304 + P340 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.  P370 + P378 Gaisro atveju: gesinimui naudoti vandens dulksną, CO2, gesinimo miltelius, smėlį, putas. P403 + P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpą laikyti sandariai uždarytą. EUH208 Sudėtyje yrabutanonas, angliavandeniliai, C9-C12, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai junginiai, aromatai. Gali sukelti alerginę reakciją. EUH 066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Savybės

  • Tūris: 1 l