Prekė sėkmingai įdėta į krepšelį

Klijai Acrifix 1S 0116, 100g

AKLAC01160100

17,00 €   14,05 € be PVM
17,00 €   |  14,05 € be PVM

Produkto aprašymas

Ekstruziniu (XT) būdu pagaminto akrilo (PMMA) organiniam stiklui, polistiroliui, SBC, ABS, PVC-U, CAB ir kt. medžiagoms klijuoti skirti vienkomponenčiai, klijai, tirpiklių pagrindu. Acrifix 1S 0116 sustingę būna tvirti, atsparūs atmosferos poveikiui. Kietėja garuojant tirpikliui. Klampūs, gali būti maišomi su Acrifix 1S 0117 bet kokiu santykiu.

Acrifix 1S 0116 skirti briaunų suklijavimui, netinka klijuoti plokštumas. Stingimo metu gali atsirasti smulkių burbuliukų.

Savybės:

  • Pradinio sukibimo laikas:  30 – 90s;
  • Laikas, po kurio klijuotas detales galima apdirbti: > 3val;
  • Spalva: skaidri;
  • Klampumas (+20 ° C): 650 - 900 mPA/ s.

Pavojinga! EUH208 Sudėtyje yra metilmetakrilato. Gali sukelti alerginę reakciją. Skirta tik profesionaliems naudotojams. Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose. H225 Labai degus.Vengti tiesioginio kontakto su oda ir akimis. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. H319+H335 Dirgina akis ir kvėpavimo takus. H302+H332 Kenksmingas įkvėpus, prarijus.  P210 Laikyti toliau nuo šilumos, liepsnos, nerūkyti. P261 Stengtis neįkvėpti. P280 Mūvėti apsaugines pirštines, drabužius, naudoti akių/veido apsaugos priemones. P304+P340 Įkvėpus, išnešti nukentėjusįjį į gryną orą, būtina patogi padėtis laisvai kvėpuoti. P305+P351+P338 Patekus į akis, plauti vandeniu (išėmus lęšius) bent kelias minutes. P312 Patekus į organizmą ar pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arbą kreiptis į gydytoją.                                                   Galiojimo laikas 24mėn.