Prekė sėkmingai įdėta į krepšelį

Klijai Acrifix 1S 0117, 1,0kg

AKLAC0117

111,56 €   92,20 € be PVM
111,56 €   |  92,20 € be PVM

Produkto aprašymas

Acrifix 1S 0117 skirti briaunų suklijavimui. Optimalus produktas smulkiems, preciziškiems darbams, kapiliariniam klijavimui. Netinka klijuoti plokštumas. Stingimo metu gali atsirasti smulkių burbuliukų.

Savybės:

  • Pradinio sukibimo laikas: 30 – 90s;
  • Laikas, po kurio klijuotas detales galima apdirbti: > 3val;
  • Spalva: skaidri;
  • Klampumas (+20 ° C): 0,8 mPA/ s.

Pavojinga! EUH208 Sudėtyje yra metilmetakrilato. Gali sukelti alerginę reakciją. Skirta tik profesionaliems naudotojams. Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose. H225 Labai degus.Vengti tiesioginio kontakto su oda ir akimis. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. H319+H335 Dirgina akis ir kvėpavimo takus. H302+H332 Kenksmingas įkvėpus, prarijus. P210 Laikyti toliau nuo šilumos, liepsnos, nerūkyti. P261 Stengtis neįkvėpti. P280 Mūvėti apsaugines pirštines, drabužius, naudoti akių/veido apsaugos priemones. P304+P340 Įkvėpus, išnešti nukentėjusįjį į gryną orą, būtina patogi padėtis laisvai kvėpuoti. P305+P351+P338 Patekus į akis, plauti vandeniu (išėmus lęšius) bent kelias minutes. P312 Patekus į organizmą ar pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arbą kreiptis į gydytoją. Galiojimo laikas 24mėn. Pagaminimo data nurodyta ant pakuotės.