Prekė sėkmingai įdėta į krepšelį

Katalizatorius CA 0020 klijams Acrifix 2R 0190, 60g

AKLAC0190CA0020

18,90 €   15,62 € be PVM
18,90 €   |  15,62 € be PVM

Produkto aprašymas

Kietiklis Acrifix CA 0020 naudojamas kaip vienas iš dviejų komponentų, polimerinių klijų (Acrifix 2R 0190) stingimui aktyvinti. Kietiklio Acrifix CA 0020, naudojant su klijais Acrifix 2R 0190, rekomenduojama pilti 3-6%.

Rekomenduojama laikymo temperatūra: +10 °C - +25 °C, negalima laikyti žemesnėje nei + 5°C arba aukštesnėje nei +30°C temperatūroje.

Spalva: skaidri gelsva

Pavojinga!  Gali sukelti alerginę reakciją. Skirta tik profesionaliems naudotojams. Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose.  Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H400+H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. P260 Neįkvėpti. P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.  P280 Mūvėti apsaugines pirštines, drabužius, naudoti akių/veido apsaugos priemones.  P302+P352 Patekus ant odos, plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia, kreiptis į gydytoją. P501 Pakuotę/medžiagą šalinti pagal vietinių/tarptautinių taisyklių reikalavimus. Galiojimo laikas 24mėn. Pagaminimo data nurodyta ant pakuotės.